mpzpUchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mędłów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-08
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę służące naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:

1) dla terenów przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej (tereny ITe i ITk) oraz komunikacyjne (tereny KDD 1/2) w wysokości 0,1 %;

2) dla terenu MU - w wysokości 30 %

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1