mpzpUchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wojkowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-26
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę służące naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:
1) dla terenów przeznaczonych na cele rozbudowy układu komunikacyjnego (tereny KDG 1/2 i KDD 1/2) - w wysokości 0,1 %;
2) dla terenu MN/U - w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1