mpzpUchwała nr XXXIV/279/10 Rady Gminy Żórawina z dnia 1 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Okrzeszyce.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-06
 
Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1