mpzpUchwała nr XXIII/171/09 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach geodezyjnych Wojkowice i Krajków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-06-26
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości − w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).