mpzpUchwała nr XX/148/08 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Karwiany – Komorowice A.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-04
 
Renta planistyczna:
 
Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%

Zobacz treść planu (PDF).