mpzp Uchwała nr XXIX/215/13 Rady Gminy Żórawina z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Żórawina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-11
 
Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, służące naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.):
1) dla terenów: P/U = 30 %;
2) dla terenu KS = 1 %.