mpzpUchwała nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w Złotym Stoku w granicach działki ewidencyjnej nr 136.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-16
 
Renta planistyczna:

Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka stanowiąca podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).