mpzpUchwała nr XXXVI/240/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Płonica w granicach działki ewidencyjnej nr 25/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-02
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę od wzrostu wartości nieruchomości w granicach terenu oznaczonego symbolem „MN” w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).