mpzpUchwała nr XLIX/348/10 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu kopalni diabazu ze złoża Sady I w gminie Bolków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-15
 
Renta planistyczna:

Ustala sić stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym – w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).