mpzpUchwała nr XVI/145/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 48.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-02