mpzp

Uchwała nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym nr 49.
 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-25
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), ustala się w wysokości 0,1% dla terenów komunikacji, zieleni urządzonej, publicznych usług sportu, usług oświaty, domu opieki społecznej oraz w wysokości 30% dla pozostałych terenów.