mpzpUchwała nr LXXI/251/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 46 miasta Lubina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-25
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ustala się w wysokości 0% dla terenów komunikacji, zieleni urządzonej, infrastruktury technicznej, usług oświaty i opieki społecznej oraz w wysokości 30% dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).