mpzpUchwała nr LXVII/235/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 39 miasta Lubina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-16
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) ustala się w wysokości 0% dla terenów komunikacji, zieleni urządzonej, infrastruktury technicznej, usług oświaty i opieki społecznej oraz w wysokości 30% dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).