mpzpUchwała nr LIX/206/09 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 45 w Lubinie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-29
 
Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wielkość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

Zobacz treść planu (PDF).