mpzpUchwała nr XLI/155/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla obszaru ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu nr 24, planu nr 11 i planu nr 25, linią kolejową Legnica-Rudna, znajdującego się w granicach terenu górniczego „Lubin I” zwany planem miejscowym nr 38.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-24-02
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości odpowiadającej:
a) 30% – dla wszystkich terenów o aunkcji RMi RU.

Zobacz treść planu (PDF).