mpzpUchwała nr XXVIII/246/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Uraz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-06
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
1) w wysokości 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN;
2) w wysokości 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/RM;
3) w wysokości 0,1% dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).