mpzp Uchwała nr X/44/2011 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 17 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bór i Borówno - obszaru „A.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-12

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy  o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę  procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od  wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).