mpzp uchwała nr XL/194/2010 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 15 lipca 2010r. w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bór i Borówno - obszaru „A”

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-12

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się  stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej  opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF).