mpzp uchwała nr X/49/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-15

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla wszystkich terenów.

Zobacz treść planu (PDF).