mpzp Uchwała nr XV/84/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój,

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).