mpzpUchwała nr XXIII/136/13 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gm. Stare Bogaczowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf