mpzpUchwała nr XLII/1046/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Księża Małego i Wielkiego we Wrocławiu - część zachodnia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-21
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 12U, 13U, 15U, 16U, 17US, 18US – na 30%;
2) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDGP, 2KDS, 3KDL/1, 3KDL/2, 4KDD/1, 4KDD/2, 4KDD/3, 4KDD/4, 4KDD/5, 4KDD/6, 4KDD/7, 4KDD/8, 4KDD/9, 4KDD/10, 4KDD/11,22ZP – na 0,1%;
3) pozostałych terenów – na 3%.

Zobacz treść planu (PDF).