mpzpUchwała nr XLII/1044/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Koreańskiej, Woskowej i Alei Róż we Wrocławiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-21
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9U, 11AG/1, 11AG/2 na 30%;
2) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN/1, 1MN/2, 1MN/3, 1MN/4, 1MN/5, 1MN/6, 2MN/1, 2MN/2, 2MN/3, 2MN/4, 3MN/1, 3MN/2, 3MN/3, 3MN/4, 3MN/5, 3MN/6, 3MN/7, 3MN/8, 4MN/1, 4MN/2, 4MN/3, 4MN/4, 4MN/5, 4MN/6, 4MN/7, 4MN/8, 4MN/9, 4MN/10, 4MN/11, 4MN/12, 4MN/13, 5MN/1, 5MN/2, 6MN, 7MW/1, 7MW/2, 7MW/3, 8MW/1, 8MW/2, 8MW/3, 8MW/4, 8MW/5, 8MW/6, 8MW/7, 10U-MW na 3%;
3) pozostałych terenów na 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF).