mpzpUchwała nr XLII/1045/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Czekoladowej i Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-06
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenów wymienionych w § 14 na 0,1%;
2) terenów oznaczonych symbolami: 4Z/1, 4Z/2 i 5Z na 3%;
3) pozostałych terenów niewymienionych w pkt 1 i 2 na 30%.