mpzpUchwała nr XL/953/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jordanowskiej i Harcerskiej we Wrocławiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-23
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:
1) 1MN/1, 1MN/2, 2MN, 3MW/1, 3MW/2, 5Z/1, 5Z/2, 6Z, 2KDW/1, 2KDW/2, 2KDW/3 i 2KDW/4 na 3%;
2) 4US na 30%;
3) dla pozostałych na 0,1%.