mpzp Uchwała nr XLVI/1106/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Adama Mickiewicza i alei Ignacego Jana Paderewskiego we Wrocławiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-15
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U/2, 1U/3, 4U/1, 4U/2, na 30%;
2) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDZ, 11ZP, 13WS na 0,1%;
3) pozostałych terenów na 3%.

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]17120 kB