mpzpUchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piotrowice w Gminie Męcinka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-06
 
Renta planistyczna:
 
Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych planem, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).