mpzp Uchwała nr XXV/223/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pławna (dz. 54/1).

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-25

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku  z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów objętych planem  ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej  opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF).