mpzp Uchwała nr XI/101/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 czerwca 2011r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości TRZEŚNIA.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-03
 
Renta planistyczna:
 

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenu RM.

2. Dla pozostałych terenów powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1