mpzp Uchwała nr XLVIII/455/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin - Okulickiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-13
 
Renta planistyczna:

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5 %.