mpzp Uchwała nr XL/354/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kuropatnik.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-10
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki służące naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości: Dla terenów przeznaczonych na cele rozbudowy układu komunikacyjnego (KDL 1/2, KDD 1/2) oraz infrastruktury technicznej (E, ITw, ITp) - w wysokości 0 %. Dla pozostałych terenów - w wysokości 5 %.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1