mpzp Uchwała nr XL/355/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Karszówek.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-13
 
Renta planistyczna:

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenów MN, U, PE.

2. Dla pozostałych terenów oraz nieruchomości będących własnością Gminy Strzelin, powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2