mpzp Uchwała nr XL/353/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Szczawin (dz. 232/1 A.M. 1).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-13
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki służące naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:

1. Dla terenów przeznaczonych na cele rozbudowy układu komunikacyjnego (KDD 1/2) oraz infrastruktury technicznej (TIk) - w wysokości 0 %.

2. Dla pozostałych terenów - w wysokości 5 %.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1