mpzpUchwała nr IV/12/11 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wiązów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-25
 
Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące:

1) MN, MNU, MW, MU - 10 %

2) U, PU, KSU, SR, RU, KS - 10 %

3) UK, UA, UI, US, UO, UZ, - 0 %

4) ZP, ZL, ZC, ZD, ZI, R, W, WS, K - 0 %

5) pozostałe tereny - 0 %


Zobacz treść planu (PDF).