UCHWAŁA Nr VI/41/2003 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego przy ul. Armii Poznań w Luboniu.

Renta Planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoœci nieruchomoœci, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoœci 5%.

Zobacz treść planu (PDF).