mpzpUchwała nr LIX/534/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca 292 ha) - Część III.


Data uchwalenia: 2014-05-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf