mpzp Uchwała nr XXX/247/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zbiornik przeciwpowodziowy Nieszkowice.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-05

Renta planistyczna:

Na terenie objętym planem w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 5%.

Zobacz treść planu (PDF).