mpzp uchwała nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Strzelin (dz. 13/3, 13/4, 13/5 AM16)

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-07

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku  z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów objętych planem ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF).