mpzp Uchwała nr XXXVII/341/09 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci miejscowości Pławna.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-13

Renta planistyczna:

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenów RM.

2. Dla pozostałych terenów powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF).