mpzp Uchwała nr XXIX/258/09 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chociwel.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-04

Renta planistyczna:

Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stawki procentowe, o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości określonej dla terenów:

1) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN,

2) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MM,

3) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MW,

4) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U,

5) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem US,

6) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP,

7) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL,

8) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem P,

9) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R,

10) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RU,

11) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDg, KDz, KDl, KDd,

12) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem Kp,

13) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDw,

14) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KS,

15) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem E, 

16) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem K,

17) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem W.

Zobacz treść planu (PDF).