mpzp

Uchwała nr L / 506 / 2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług w Żernikach, gm. Kórnik.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 24 lutego 2010 r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę w wysokości 30 %

Zobacz treść planu (PDF).