mpzp

UCHWAŁA NR LIII/ 531 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej Borówiec I (działka nr 216, 275/14).

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 28 kwietnia 2010 r.

Renta planistyczna:

Dla terenu objętego planem ustala się 30 % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).