mpzp

UCHWAŁA NR LIII/ 530 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica, gm. Kórnik. 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 28 kwietnia 2010 r.

Renta planistyczna:

Określa się stawki procentowe w wysokości:
1) dla terenów zieleni urządzonej ZP, terenów ogrodów działkowych ZD oraz terenów lasów ZL – 20%;
2) dla terenów dróg publicznych KDG, KDL, KDD, wewnętrznych KDW i pieszych KX oraz terenów infrastruktury technicznej TK i elektroenergetyki E – 15%;
3) dla terenów komunalnych – 0,1%;
4) dla pozostałych terenów – 30%.

Zobacz treść planu (PDF).