mpzp

UCHWAŁA NR LIV/544/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 370, obręb geodezyjny Robakowo, gmina Kórnik. 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 26 maja 2010 r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).