mpzp

UCHWAŁA NR LIV/542/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obręb geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej - etap I.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 26 maja 2010 r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).