mpzp

UCHWAŁA NR LVI/571/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid.: 74/25 i 74/24, obręb geod. Borówiec, gm. Kórnik, rejon ul. Dębowej. 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 28 lipca 2010 r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).