mpzp

UCHWAŁA NR LV/564/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 391, 392/1, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, obręb geodezyjny Czmoń, gm. Kórnik.

 Data publikacji w dzienniku urzędowym: 30 czerwca 2010 r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).