mpzp

UCHWAŁA NR LVIII/620/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej - obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, obręb geodezyjny
Robakowo, Gm. Kórnik - rejon ul. Szkolnej i Żernickiej. Data publikacji w dzienniku urzędowym: 27 października 2010 r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).