mpzp

UCHWAŁA NR IV/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kamionkach - działka 141

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 25 stycznia 2011 r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).