mpzp

UCHWAŁA NR XIX/122/2012 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Siekierkach Wielkich, gm. Kostrzyn

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2 lipca 2012r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5 %.

Zobacz treść planu (PDF).